Hållbar utveckling är enligt FN  ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Vi har valt att definiera begreppet utifrån ekonomiskt-, miljö- och socialt-ansvar.

Hållbar utveckling förväntas uppstår när dessa tre komponenter stödjer varandra:

Ekonomiskt ansvar

På Westal är ansatsen strikt affärsmässig och vårt hållbarhetsarbete ska i första hand syfta till:

1.   Undvika risker

2.   Upptäcka nya affärsmöjligheter och öka avkastningen

3.   Bygga varumärket

Nettoeffekten ska alltid vara ökad avkastning eller sänkt risk.

Vi jobbar även fortlöpande med våra icke verifierbara internaliteter såsom att vara en attraktiv arbetsgivare, ha nöjd personal, minska kvalitetsförluster och effektivitetsförluster, trygga säkerheten, öka flexibiliteten och kapaciteten. Vi står för goodwill i samhället och vi undviker utvecklingsskulder genom att jobba med forskning, underhåll, kompetensförsörjning, personalutveckling, investeringar, marknadsutveckling, kundvård och säkerhet. Långsiktig lönsamhet och aktieägarvärde är värden vi trycker på.

Miljöansvar

För oss är miljön viktigt och därför ser vi till att våra produkter håller energieffektiv framtagning med så lite miljöpåverkan som möjligt när vi väljer material använder vi i största möjliga mån återvinniongsbara mateirla och sorterar/återvinner i samarbete med Stena. Brukandet av produkten påverkar vi genom styrningar, energiåtgång och ljuskvalitet. Vi ser alltid till att våra armaturer har utbytbara delar i den mån det går.

De miljöfrågor som företaget identifierat som mest väsentliga är:

  1. Produktion – när varan tillverkas
  2. Användning – när varan brukas
  3. Återvinning – när varan är förbrukad

Vi arbetar för att armaturerna ska gå att återvinna genom att använda material som är återvinningsbara och utbytbarhet står högt i prioritering.

Miljövänliga kemikalier använder vi i så stor utsträckning som möjligt. Vi följer lagarna kring detta, men försöker även överträffa dem.

Socialt ansvar

Westals långsiktiga mål inom socialt ansvarstagande är att bidra till ett bättre samhälle genom att vara en ansvarstagande och respektfull arbetsgivare. 
Vi vill bidra till en positiv social utveckling på de geografiska områden vi verkar i.
 Företagets långsiktiga hållbarhetsvision är att vara den mest attraktiva arbetsplatsen inom belysning.
Detta uppnås genom att vi på Westal respekterar allas lika värde och rättigheter, genom att erbjuda alla medarbetare en god, säker, rättvis, icke-diskriminerande arbetsmiljö.

  1.  Aktivt arbeta för välmående medarbetare och säker arbetsmiljö.
  2.  Värna om mångfald, jämställdhet och utveckling av bolagets medarbetare.
  3.  Bidra till samhällsutvecklingen genom lokala samhällsförbättrande initiativ